top of page

עסקת מתנה בין קרובים- מה זה?

עודכן: לפני 4 ימים

 

על פי המצב החוקי הנוכחי (2024), ניתן להעביר זכויות בנדל"ן מיחיד לקרוב משפחה במתנה ובפטור ממס שבח. לגבי מס רכישה, מקבל המתנה ישלם שליש בלבד משיעור המס הרגיל, בהתאם למדרגות המס הקבועות ביום ההעברה.


כדי למנוע ניצול לרעה של הוראה זו, נקבעו תקופות צינון שבמהלכן לא ניתן יהיה למכור את הדירה שהתקבלה במתנה בפטור ממס שבח.

 

עד סוף 2013, תקופת הצינון נעה בין שנה לארבע שנים, בהתאם לקרבת המשפחתית וכן לשאלה האם הדירה שימשה למגורי מקבל המתנה. החל מ-2014, תקופת הצינון המרבית היא 4 שנים מיום קבלת המתנה, או 3 שנים ממועד התגוררות קבועה אם חל. אין משמעות עוד לסוג הקרבה המשפחתית.

 

החל מ-2018, ניתן למכור דירה שהתקבלה במתנה במס מופחת (חישוב לינארי) ללא תקופת צינון.  בנוסף, ככלל, מתנות של יותר מ-50% מכספי הרכישה ייחשבו כקבלת הדירה במתנה. 

 

ההטבה על העברת דירה במתנה לקרוב חלה רק על קרובי משפחה מסוימים, כאשר ההגדרות של "קרוב" לצורך מס שבח ומס רכישה שונות במקצת:


קרוב לעניין מס שבח איננו בהכרח גם קרוב לעניין מס רכישה!

קרוב, לענין מס שבח: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם, איגוד אינו בשליטתו. על פי מס שבח: בן הזוג של האח – גיס, הינו "קרוב"; אח של בן הזוג – גיס, אינו "קרוב"; בנו של האח – אחיין, אינו "קרוב". (לענין אחים – ראו בהמשך את הסייג להעברה ללא תמורה בין אחים בהתאם לתיקון לחוק).

קרוב, לענין מס רכישה: בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חודשים שקדמו למכירה, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות.

צאצא: גם נכד. מתנה מנכד לסב או מתנה מסב לנכד מתקיים פטור ממס שבח! ובהתאם לכך בהעברה ללא תמורה של דירת מגורים בין סבא לנכד יחול שליש ממס הרכישה.


העברה ללא תמורה בין בני זוג ובין אחים.

בני זוג המתגוררים באותה דירה פטורים לחלוטין ממס רכישה ומס שבח על העברה הדדית. אם הם אינם גרים באותה דירה, יהיה עליהם לשלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל.

חשוב לציין כי העברה בין בני זוג, אגב גירושים, לא תמוסה במס שבח או מס רכישה.

לעומת זאת העברת דירה בין אחים זכאית להטבה רק אם הדירה התקבלה קודם לכן מההורים כמתנה או בירושה.

 

העברה ללא תמורה של דירה היא עסקת מכר לכל דבר ועניין ולפיכך אין להקל בה ראש ומומלץ לבצע אותה בליווי של עורך דין נדל"ן מנוסה.
*הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

Comments


bottom of page