top of page

מהי ערבות ביצוע?


בעולם הנדל"ן וענף הבנייה, קיימת תופעה נפוצה של תשלום מקדמות לקבלנים או יזמים טרם תחילת עבודות השיפוץ או הבנייה. אך מה קורה אם הקבלן פושט את הרגל באמצע הפרויקט ואינו יכול להשלים את העבודות? כיצד מוגנים האינטרסים של הלקוחות שכבר שילמו?


התשובה נעוצה במנגנון שנקרא "ערבות ביצוע". זוהי ערובה כספית שהקבלן או הגורם המבצע נדרש להפקיד לטובת הלקוחות, לפני תחילת העבודות.


כספי הערבות מופקדים בנאמנות אצל גורם נייטרלי כמו עורך דין או בנק, ומטרתם להבטיח השלמת הפרויקט.


במקרה שהקבלן מפר את ההסכם ואינו ממשיך בעבודות מסיבה כלשהי, הלקוחות רשאים לחלט את כספי הערבות ולנצלם כדי להעסיק קבלן חלופי שיסיים את הפרויקט.


סכום הערבות נקבע כשיעור מסוים מעלות הפרויקט הכוללת, לרוב בטווח של 20% עד 40%.


כאשר מדובר בפרויקט בנייה המנוהל על ידי קבלן חיצוני ולא ע"י היזם, הערבות תופקד על ידי הקבלן המבצע אצל היזם עצמו.


הסדר הערבות חייב להיות מעוגן ומפורט בחוזה בין הצדדים, על מנת שבמקרה של הפרה, הלקוחות יוכלו לנצל את הערבות בצורה חוקית ולממן באמצעותה קבלן חדש. ערבות הביצוע היא אמצעי הגנה חשוב להבטחת זכויות הלקוחות והשלמת הפרויקט.*הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.


Comments


bottom of page